Accomodations

Neckheimgasse 6, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Domgasse 2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Enzenbergstraße 26, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Mikschallee 4, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Ainethgasse 10, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Kirchengasse 31, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Wörthersee-Süduferstraße 92, 9081 Sekirn